Aktualności

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Częstochowa przy współudziale
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie organizują 


VIII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ:

Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym

::  Cele konferencji: 

 • Ocena postępu realizacji wniosków sformułowanych na I, II, III, IV, V, VI i VII KONFERENCJI w latach 2004, 2006, 2008, 2010, 2013, 2015 i 2017 oraz podjętych działań dla ich realizacji, a także analiza stanu bezpieczeństwa oraz ukierunkowanie działań przyszłościowych dla poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. 
 • Przegląd rozwiązań techniki, technologii i organizacji poprawiających funkcjonalność skrzyżowań
  w poziomie szyn.
 • Prezentacja i ocena nowoczesnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach
  w poziomie szyn.
 • Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i formalno-prawnych, które mają wpływ na poprawę warunków technicznych na skrzyżowaniach w poziomie szyn.
 • Przedyskutowanie problemów współodpowiedzialności służb drogowych i kolejowych za utrzymanie skrzyżowań w poziomie szyn, a także współfinansowania przez zarządy dróg oraz samorządy terytorialne budowy, modernizacji i utrzymania skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi w zależności od kategorii drogi i natężenia ruchu. 

::  Miejsce konferencji:

05-07 czerwca 2019 r.
HOTEL KMICIC • Belvedere & SPA 
Złoty Potok


::  Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
(pocztą lub e-mailem) oraz dokonanie wpłaty na konto SITK:

BANK PKO S.A. - I O/CZĘSTOCHOWA
42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 17/19
nr rachunku: 06 1240 1213 1111 0000 2380 2193
Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić pisemnie na adres Oddziału SITK
do dnia 31.05.2019 r. W przypadku nie odwołania przyjazdu nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

::  Opłata za udział w konferencji: 

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi  1200 zł + VAT 23%.
Kwota ta obejmuje koszty:

 • wyżywienia – od obiadu 05.06.2019 r.  do śniadania 07.06.2019 r. 
 • dwóch noclegów – zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych 
 • uroczystej kolacji
 • wieczoru koleżeńskiego
 • wydawnictwa zawierającego komplet referatów 

Przy uczestnictwie z jednej firmy minimum 10 osób istnieje możliwość negocjacji rabatu.
​Dla członków SITK RP - 5% zniżki.

::  Przygotowanie referatów: 

1. Tekst napisany w edytorze Microsoft Word
2. 
Pisząc tekst prosimy uwzględnić następujące zasady:

 • format strony B5
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • odstęp między wierszami pojedynczy,
 • marginesy 2,5 cm
 • do rozpoczęcia pisania akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje,
 • nie stosować między wyrazami  więcej niż jednej spacji,
 • nie stosować dzielenia wyrazów,
 • nie stosować przechodzenia do następnego wiersza „enterem”.

3. Rysunki mogą być umieszczone w tekście lub jako oddzielne pliki z rozszerzeniem: .tif , .cdr, lub .jpg.
4. Tekst prosimy dostarczać w postaci wydruku oraz w postaci pliku pocztą elektroniczną lub na płycie CD.
5. Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP.
6. Streszczenie tekstu (max 1-3 strony) powinno się znajdować bezpośrednio pod tytułem,
    a na końcu tekstu tłumaczenia streszczenia artykułu (włącznie z tytułem) w języku niemieckim i angielskim.

7. W przypadku trudności, po uprzednim zgłoszeniu nawet telefonicznym jesteśmy w stanie uzgodnić inny
    sposób przekazania tekstu.

Stosowanie się do powyższych zasad pozwoli organizatorom na skrócenie cyklu edycji zeszytu
z materiałami konferencyjnymi.

Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych reguł.

:  Terminarz: 

 • zgłoszenie uczestnictwa                                                                      15.05.2019 r.
 • przesłanie opłaty za udział w konferencji                                             31.05.2019 r.
 • pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji                  31.05.2019 r.
 • zgłaszanie zamiaru przygotowania referatów                                      15.04.2019 r.
 • nadsyłanie pełnych tekstów referatów i komunikatów                         15.05.2019 r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami.

::  Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie 
42-200 Częstochowa 
ul. M. Kopernika 16/18
NIP: 573-228-20-58

::  Dodatkowa informacja:
tel: 34 370 52 25
mobile: +48 885 930 086, 885 930 037
e-mail: czestochowa@sitkrp.org.pl
www.przejazdy.nazwa.pl